POLÍTICA DE PRIVADESA

 1. Responsable del tractament de les seves dades personals:
 2. a) Representant del tractament: REFOODLUTION, S.L. (d’ara endavant, “REFOODLUTION”), domiciliada a Anyós, AD400, a l’Urb. Els Oriosos, 56 (Principat d’Andorra), amb número de registre de societats 17510, amb número de registre de comerç 929466J amb número de registre tributari L-712622-J.
 3. b) Representant del Responsable del tractament a la Unió Europea: Si vostè es troba a la Unió Europea, l’informem que els nostre representant a la Unió Europea es la societat Compliance Gap Mitigation, S.L., domiciliada a C/ Ferraz, 28 – 2º Izquierda, 28008 Madrid (Espanya), la qual vostè pot contactar mitjançant els números de telèfon +34 91 758 94 41 o +34 91 548 27 01 i l’adreça de correu electrònic dpd@compliancegapmitigation.com.
 4. Disposicions relatives al tractament de dades personals de menors i/o tercers:

2.1. No es poden facilitar dades personals que no siguin de titularitat de la persona que les facilita. No obstant, en cas que fos justificable que això succeeixi, la persona que faciliti les dades personals assumeix la responsabilitat d’informar prèviament al titular d’aquestes de tot el previst en aquesta política de privadesa.

2.2. En els supòsits de tractament de dades personals d’un menor d’edat, aquest garanteix a REFOODLUTION que compta amb l’autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela per a REFOODLUTION tracti les referides dades personals de conformitat amb l’establert en aquesta política de privadesa. D’igual manera, en els supòsits de tractament de dades personals d’una persona que tingui el seus drets limitats, aquesta garanteix a REFOODLUTION que compta amb l’autorització dels titulars de la seva tutela o curatela per a que REFOODLUTION tracti les referides dades personals de conformitat amb l’establert en aquesta política de privadesa.

 1. Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals:

3.1. Finalitats del tractaments:

REFOODLUTION podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació:

 1. Contacte i servei d’atenció al client: Mitjançant el formulari i el correu de contacte indicats tant a la Web de REFOODLUTION com en aquesta Política de Privadesa, i al servei d’atenció al client o a les xarxes socials, REFOODLUTION recollirà i tractarà les seves dades personals, si s’escau necessari, amb la finalitat de gestionar correctament les seves sol·licituds d’informació o drets, i les seves consultes o reclamacions;

 

Dades personals sol·licitades: nom, cognom, correu electrònic i número de telèfon.

 

 1. Anàlisi d’ús, funcionament i millora de la Web: Mitjançant les cookies i altres tecnologies de rastreig que REFOODLUTION posa al seu dispositiu, sempre tenint en compte les indicacions del seu consentiment, REFOODLUTION recollirà i tractarà les seves dades personals per a millorar la seva experiència i els nostres serveis analitzant la seva navegació i com interactua amb nosaltres en la Web i també, per poder mostrar-li publicitat en funció els seus hàbits de navegació;

Dades personals sol·licitades: direcció d’IP, processos iniciats i abandonats, tipus de dispositiu amb el que accedeix a la Web, temps de permanència en la Web, pàgina web visitada anteriorment, etc.

 

 1. Enviament de comunicacions publicitàries per vies electròniques: REFOODLUTION recollirà i tractarà les seves dades personals per enviar informació a través de correu electrònic amb finalitats publicitàries i promocionals sobre els seus serveis, novetats, promocions, sortejos.

 

Dades personals sol·licitades: nom, cognom, correu electrònic i número de telèfon.

 

 1. Formalitzar l’adquisició i la provisió dels serveis: Mitjançant el formulari de compra, REFOODLUTION tractarà les seves dades personals per tramitar correctament: l’adquisició de serveis, la gestió del procés de pagament, així com el sorgiment de qualsevol incidència relativa a la provisió dels serveis.

 

Dades personals sol·licitades: nom, cognom, número de telèfon, correu electrònic, direcció domiciliària, tramitació de reclamacions i/o devolucions, historial de compra i mitjans de pagament.

 

 1. Exercici dels drets: REFOODLUTION tractarà les seves dades de contacte per autentificar, en la mesura del possible, la validesa de les sol·licituds d’exercici de drets (veure l’apartat 6 d’aquesta política de privadesa) i per comunicar-li qualsevol violació de seguretat que pugui comportar un alt risc per als seus drets i llibertats.

 

Dades personals sol·licitades: nom, cognom, còpia del Passaport/DNI o NIE, número de telèfon i correu electrònic.

 

3.2. Base jurídica dels tractaments:

Les seves dades personals podran ésser objecte de tractament de conformitat amb una o varies de les següents bases jurídiques:

 1. El consentiment inequívoc que vostè manifesta en contactar amb nosaltres mitjançant els formularis i correus electrònics que aquesta Web posa a la seva disposició, unit al nostre interès legítim per a atendre la seva sol·licitud, consulta, notificació o reclamació;

 

 1. El consentiment exprés que vostè ens dona per permetre’ns descarregar al dispositiu amb el qual vostè accedeix a aquesta Web les cookies (galetes i resta de tecnologies de rastreig) que no són necessàries per al correcte funcionament del lloc web;

 

 1. Per executar el contracte a partir del moment que vostè accepta expressament els Termes i les Condicions Generals de Contractació, esdevé part del contracte de compra dels serveis que subscriu amb REFOODLUTION. Per tal de donar compliment a les disposicions de les Condicions Generals de Contractació, és necessari recopilar les seves dades personals. Davant la negativa de proporcionar les dades necessàries, serà impossible realitzar efectivament la compra del servei demanat; i,

 

 1. El compliment d’obligacions legals que hagi de complir REFOODLUTION com a responsable del tractament de les seves dades personals.

 

3.3. Termini de conservació de dades:

En general, les seves dades personals es conservaran durant el termini necessari per a la consecució de les finalitats establertes en aquesta política de privadesa. Posteriorment, les seves dades personals seran conservades durant tot el temps que triguin en prescriure les responsabilitats legals derivades del tractament de què es tracti, de conformitat amb la legislació aplicable. Un cop aquest termini prescrigui, es procedirà a l’eliminació de totes les dades personals dels usuaris i/o clients.

 1. Categories de destinataris, inclosos els prestadors de serveis, i transferències a tercers països o organitzacions Internacionals (transferències internacionals):

4.1. En cas que, per a aconseguir les finalitats anteriorment mencionades, sigui necessari, les seves dades personals podran comunicar-se a les següents categories de destinataris:

 1. Proveïdors de serveis de REFOODLUTION que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat de què es tracti, el que realitzaran segons les instruccions de REFOODLUTION i de conformitat amb aquesta política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat;

 

 1. Tercers que no tinguin relació amb REFOODLUTION, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per a: (1) complir qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicable; (2) fer complir els termes i condicions del servei adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions; (3) i/o detectar, prevenir o abordar d’altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics; i

 

 1. Administracions Públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per a les finalitats en elles definides.

4.2. REFOODLUTION no realitza transferències Internacionals de dades personals.

 1. Drets en relació amb les seves dades personals:

En compliment de l’establert a la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals, i en el Reglament (UE) 2016/679 Del Parlament Europeu i Del Consell de 27 d’abril de 2016, REFOODLUTION l’informa que, per exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició de les seves dades personals, reconeguts a la referida normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita a l’adreça de correu electrònic dpd_extern@win2win.ad.

Així mateix, vostè pot obtenir informació addicional sobre els seus drets dirigint-se a una autoritat de control en matèria de protecció de dades.

 1. Seguretat:

REFOODLUTION li garanteix que el tractament que durà a terme de les seves dades personals està sotmès a la més estricta confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

 1. Canvis en la Política de Privadesa:

Aquesta política de privadesa està subjecta a modificacions periòdiques de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment; per l’anterior, li recomanem que consulti aquesta política de privadesa de manera freqüent.

 

Última actualització: 21 de novembre del 2022