TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LA PLATAFORMA REFOODLUTION, S.L. PER A CLIENTS

 

LA PLATAFORMA I LA SEVA FINALITAT

REFOODLUTION, S.L. (d’ara endavant, “REFOODLUTION”), domiciliada a Anyós, La Massana (Principat d’Andorra), Urb. Oriosos, 56, C-5, amb número de registre de societats 17510, amb número de registre de comerç 929466-J i amb número de registre tributari 712622-J, opera una plataforma virtual de continguts relatius a la digitalització dels establiments del sector Horeca (d’ara endavant, la “Plataforma”), a la qual s’hi accedeix mitjançant el lloc web (d’ara endavant, “el Lloc Web”) quin nom de domini és https://refoodlution.com, el qual permet fer ús de la Plataforma per part dels seus usuaris (d’ara endavant, conjuntament “els Usuaris” i individualment “l’Usuari”).

La finalitat de la Plataforma és: (i) oferir una digitalització completa de les cartes i menús de diferents establiments del sector Horeca; (ii) oferir una gestió òptima de la declaració d’alèrgens d’acord amb el Reglament (UE) 1169/2011; (iii) oferir una traducció automatitzada dels plats (d’ara endavant, conjuntament “els Serveis” i individualment “el Servei”); la relació dels Serveis que s’ofereixen en cada moment per a la seva adquisició (d’ara endavant, “el Servei d’Adquisició”).

Pel que fa al Servei d’Adquisició, aquests termes i condicions completen i desenvolupen, sempre i quan no s’hi oposin, els eventuals termes i condicions que en el seu cas puguin estar establerts per a cadascun dels Serveis que els Usuaris puguin adquirir, inclosos termes i condicions relatius a les característiques i a l’ús dels Serveis, a anul·lacions o a suspensions de Serveis, a reclamacions, i polítiques de privadesa i de “cookies”, tot el qual haurà de ser acceptat pels Usuaris i que pot ser posteriorment recordat durant el procés d’adquisició dels Serveis, en la corresponent ordre de compra electrònica relativa a cada Producte seleccionat (d’ara endavant, “l’Ordre de Compra”) i si s’escau també en cadascuna de les confirmacions a cada Ordre de Compra (d’ara endavant, “la Confirmació de Compra”).

Altrament, l’informem que, per a qualsevol dubte en relació amb la Plataforma i/o l’ús de la Plataforma i/o dels Serveis, REFOODLUTION posa a la seva disposició el correu electrònic de contacte esther.piquer@refoodlution.com.

ADHESIÓ ALS TERMES I CONDICIONS

REFOODLUTION sol·licita als Usuaris que llegeixin atentament aquests termes i condicions, així com els establerts en les polítiques de privadesa i de “cookies” d’aquesta per l’ús de la Plataforma i dels Serveis (d’ara endavant, conjuntament, “els Termes i Condicions”). En tot cas, l’accés a la Plataforma, i l’ús dels Serveis, implica l’adhesió plena i sense reserves als Termes i Condicions.

Per l’anterior, en accedir a la Plataforma, l’Usuari declara haver llegit i entès l’establert en els Termes i Condicions, i accepta complir-los sense reserves.

En el cas que un potencial Usuari no estigui d’acord amb qualsevol qüestió establerta en els Termes i Condicions, aquest no haurà d’accedir ni fer ús de la Plataforma ni dels Serveis.

RESERVA DE LA FACULTAT DE MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS

REFOODLUTION es reserva la facultat d’efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes en els Termes i Condicions.

Per tant, sense perjudici que REFOODLUTION pugui informar d’aquests canvis als Usuaris mitjançant, entre altres, notificacions per correu electrònic o altres canals de comunicació que estableixi a l’efecte, aquesta recomana als Usuaris que revisin els Termes i Condicions periòdicament.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL, PROPIETAT INDUSTRIAL, I DRETS I POSICIONS D’ANÀLEG CONTINGUT ECONÒMIC, I LLICÈNCIA D’ÚS DE LA PLATAFORMA

Definició del terme “continguts”:

Quan en els Termes i Condicions es fa referència a “continguts”, es fa referència a tots els continguts que conformen la Plataforma i els Serveis, entesos com a tals, entre altres, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació del Lloc Web, així com els signes distintius, els textos, els vídeos, les fotografies, les dades, les bases de dades i altres continguts que es mostren a la Plataforma.

Drets i posicions jurídiques sobre continguts facilitats per REFOODLUTION:

Els continguts publicats i facilitats per REFOODLUTION són objecte de drets d’autor, drets de marca, drets de patent, drets d’imatge i/o altres drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic quina titularitat pertany a REFOODLUTION o a tercers que li han concedit les llicencies o autoritzacions corresponents. Així, l’accés a la Plataforma i l’ús dels Serveis no confereixen als Usuaris cap titularitat ni dret d’ús amb relació als continguts esmentats (mitjançant, entre altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o transformació), llevat que REFOODLUTION o els tercers titulars dels drets o posicions jurídiques de què es tracti ho autoritzin, ja sigui indicant-ho o permetent-ho expressament en relació a continguts específics o mitjançant el previ atorgament de llicències o autoritzacions formalitzades per escrit.

En conseqüència, REFOODLUTION es reserva la facultat d’utilitzar marques d’aigua, dispositius tecnològics i/o altres mitjans que permetin el rastreig i/o el seguiment en línia dels usos no autoritzats dels dits continguts. I, en qualsevol cas, REFOODLUTION es reserva la facultat d’interposar les accions legals que corresponguin contra els Usuaris que infringeixin els citats drets d’autor, drets de marca, drets de patent, drets d’imatge i/o altres drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic.

En cas que qualsevol Usuari consideri que algun dels continguts vulnera drets o posicions jurídiques propis i/o de tercers, ho pot notificar a REFOODLUTION mitjançant l’adreça de correu electrònic de contacte indicada a l’apartat “La Plataforma i la seva finalitat”, per tal que aquesta pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

Llicència d’ús de la Plataforma:

REFOODLUTION atorga als Usuaris una llicència no exclusiva, personal i intransferible per a utilitzar la Plataforma i els Serveis que aquesta ofereix, així com la informació, les dades i altres continguts que s’hi contenen, a títol estrictament personal, de conformitat amb els Termes i Condicions, i en particular, de conformitat amb la finalitat de la Plataforma i dels Serveis (d’ara endavant, “la Llicència”). El preu de la Llicència, dependrà de la modalitat de subscripció escollida per cada Usuari.

Qualsevol altra explotació o ús de la Plataforma, dels Serveis, i/o de la informació, les dades o altres continguts que s’hi contenen, queden explícitament exclosos de l’abast de la Llicència i només es poden dur a terme un cop obtinguda la prèvia autorització per escrit DE REFOODLUTION i/o de l’eventual tercer titular dels drets i/o de les posicions jurídiques que s’escaiguin.

La durada de la Llicència la determina REFOODLUTION i d’acord amb la modalitat de subscripció escollida per cada Usuari, tot i disposant de la facultat de revocar-la en qualsevol moment. En aquest sentit, REFOODLUTION pot, temporal o definitivament, interrompre l’accés a la Plataforma i els Serveis, en cas que aquesta no pugui o no vulgui seguir explotant la Plataforma, sense que sigui necessari que existeixi un motiu específic a l’efecte; en aquests casos, l’accés dels Usuaris a la Plataforma es cancel·larà de manera immediata sense que aquests puguin requerir cap tipus de responsabilitat a REFOODLUTION.

ÚS DE LA PLATAFORMA

L’Usuari declara disposar de la capacitat legal necessària per a vincular-se mitjançant els Termes i Condicions, que manifesta entendre i acceptar en la seva totalitat. Els menors de 18 anys però amb 16 anys o més, poden fer ús de la Plataforma i dels Serveis; això no obstant, atès que aquests menors no poden ser legalment titulars de mitjans de pagament, no podran fer ús del Servei d’Adquisició i únicament podran ser Usuaris sempre que obtinguin el consentiment dels seus pares o tutors legals, el quals, també tindran l’obligació de supervisar la seva activitat i de fer-se responsables de determinats aspectes, especialment pel que fa a l’ús fraudulent de mitjans de pagament i de l’establert a les polítiques de privadesa i de “cookies”.

En accedir a la Plataforma i/o gaudir dels Serveis, l’Usuari es compromet, a títol enunciatiu i no limitatiu, al següent:

(a) Fer ús de la Plataforma, i utilitzar els Serveis, d’acord amb els Termes i Condicions, així com d’acord amb l’establert per la llei, la moral, l’ordre públic, la bona fe i els bons costums.

(b)  No contravenir els drets de propietat, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial i altres drets i/o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic DE REFOODLUTION, dels seus proveïdors i/o d’altres tercers.

(c) No desviar ni intentar desviar cap funcionalitat de la Plataforma ni dels Serveis, del seus usos normals tal i com es defineixen en els Termes i Condicions.

(d) No difondre cap dada, informació i/o altre contingut que tingui per efecte disminuir, interrompre o impedir l’ús normal de la Plataforma i/o els Serveis, o interrompre i/o disminuir el flux normal de comunicacions.

(e) No realitzar cap Ordre de Compra falsa o fraudulenta. En cas que REFOODLUTION pogués advertir que l’Usuari està realitzant comandes falses o fraudulentes, aquesta es reserva el dret d’informar a les autoritats, i d’iniciar les accions legals que consideri adients, sense perjudici d’altres accions legals que puguin correspondre a REFOODLUTION i/o als altres tercers que puguin resultar afectats.

Així, en general, els Usuaris han d’utilitzar la Plataforma i els Serveis adequadament, i no han de fer-ho per realitzar activitats il·legals que, entre altres, constitueixin un delicte, atemptin contra drets d’altres persones físiques o jurídiques, o infringeixin de qualsevol altra manera qualsevol norma de l’ordenament jurídic aplicable.

SERVEI D’ADQUISICIÓ DE SERVEIS A REFOODLUTION

Procediment de contractació i moment de perfecció del contracte de compravenda

 

D’acord amb l’establert en la legislació andorrana vigent en matèria de contractació en l’espai digital i de protecció dels consumidors, REFOODLUTION informa als Usuaris, respecte a la venda de Serveis efectuada per REFOODLUTION, que:

  1. Els tràmits per a subscriure el contracte de compravenda dels Serveis són, de forma consecutiva, els següents:

(a) L’Usuari haurà de seleccionar l’opció de “Contractar” que aparegui en la visualització del Servei que desitgi adquirir.

(b) En cas que sigui el primer cop que un Usuari adquireix un Servei, aquest haurà de donar-se d’alta en tant que usuari, tot i creant un compte d’usuari, per al qual haurà de seguir les indicacions que rebi, les quals inclouran que l’Usuari faciliti les dades personals sol·licitades durant el procés (com ara, a títol d’exemple, nom i cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic i determinació d’una contrasenya), i accepti expressament els Termes i Condicions, després del qual s’activarà el seu compte. Un cop activat el seu compte, l’Usuari disposarà de la informació relativa a aquest en el seu perfil a la Plataforma. Durant la creació del seu compte, l’Usuari també podrà gestionar la seva subscripció, a l’apartat “Ajustes”, “Dades de pagament”, en la que podrà preestablir el mitjà de pagament, d’entre els oferts, que desitgi utilitzar de manera recurrent per a realitzar les seves compres, el qual podrà modificar sempre que així ho desitgi. En tot cas, l’Usuari disposarà de mitjans per dur a terme modificacions en les dades i la informació que consti al seu compte.

(c) A continuació, l’Usuari haurà de seguir les indicacions que se li facilitin per completar la compra, el qual inclourà, previ a procedir al pagament, una visualització de l’Ordre de Compra, denominada “resultat de la compra”, amb el preu degudament desglossat de conformitat amb el requerit per la legislació vigent en cada moment. Al respecte, totes les Ordres de Compra estan subjectes a la disponibilitat dels Serveis de què es tracti.

(d) Acte seguit, l’Usuari haurà de comprovar l’exactitud de la informació de l’Ordre de Compra i les dades de la seva comanda i, si hi està d’acord, finalment haurà de seleccionar l’opció “Pagar” i posteriorment l’opció “Autoritzar Pagament”.

El preu es pagarà exclusivament pels mitjans de pagament oferts per REFOODLUTION.

El pagament es realitzarà a través d’un servei de pagament per domiciliació o bé en línia, al qual redirigirà la mateixa Plataforma un cop completats tots els passos i l’Usuari hagi seleccionat l’opció “Autoritzar Pagament”.

El servei de pagament mitjançant targeta de crèdit i/o dèbit serà directament proporcionat per l’entitat emissora i, en el seu cas, l’entitat de crèdit corresponent. El càrrec a la targeta de crèdit i/o dèbit de l’Usuari serà simultani a l’enviament de la Confirmació de Compra i la factura simplificada.

REFOODLUTION exclou tota responsabilitat en relació amb la vulneració per part de tercers de la confidencialitat i seguretat de la informació i dades proporcionades per l’Usuari amb ocasió del pagament de les seves compres electròniques mitjançant targeta de crèdit i/o dèbit quan dites vulneracions escapin del seu control, en la mesura en que el tractament de dita informació i dades no es trobi exclusivament sota el control de REFOODLUTION.

Quan l’import d’una compra sigui carregat de forma fraudulenta o indegudament, utilitzant el número d’una targeta de pagament, el titular podrà exigir l’anul·lació del càrrec sempre i quan s’hagi procedit a l’anul·lació en virtut del que estableixin les condicions de l’entitat emissora i/o de l’entitat de crèdit responsable de la targeta de crèdit i/o dèbit, i en el seu cas les assegurances relatives a la targeta de què es tracti. En aquest cas, les corresponents anotacions d’endeutament i reemborsament als comptes d’ REFOODLUTION i del titular s’efectuaran amb la major brevetat. No obstant això, si la compra l’hagués, efectivament, realitzat el titular de la targeta de crèdit i/o dèbit i, per tant, aquest hagués exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, l’Usuari quedarà obligat davant REFOODLUTION al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de la dita anul·lació.

(e) Un cop el pagament s’hagi realitzat amb èxit, i l’Usuari rebi la Confirmació de Compra i la factura, que en tot cas serà emesa per REFOODLUTION i simplificada, s’entendrà formalitzat el contracte de compravenda del Servei de què es tracti. Tant la Confirmació de compra com la factura, estaran a disposició de l’Usuari i també els les podrà enviar REFOODLUTION per correu electrònic.

(f) L’entrega del Servei es realitzarà mitjanant la seva posada a disposició de l’Usuari en el seu perfil de la Plataforma o mitjançant el seu enviament per correu electrònic.

En el moment de l’entrega del Servei, l’Usuari haurà de verificar que aquest s’ajusta al previst en la seva Ordre de Compra.

En cas que l’Usuari identifiqui que el Servei adquirit no s’ajusta al previst en la seva Ordre de Compra, ho haurà de posar en coneixement DE REFOODLUTION en el moment de la seva recepció per a procedir a la seva esmena.

Els riscos dels Serveis seran a càrrec de l’Usuari a partir del moment del seu lliurament. L’Usuari adquirirà el Servei quan REFOODLUTION rebi el pagament complet del preu del mateix.

  1. El contracte de compravenda (és a dir, els diferents documents que el conformen, com ara, entre d’altres possibles, els Termes i Condicions, l’Ordre de Compra, la Confirmació de Compra i la factura) podrà estar formalitzat en català, espanyol, francès o anglès.
  2. La documentació, dades i informació relatives a cada contracte de compravenda seran arxivats per REFOODLUTION durant 5 anys, podent ésser reenviats per correu electrònic a l’Usuari, prèvia petició per escrit d’aquest, dirigida a l’adreça de correu electrònic indicada a l’apartat “La Plataforma i la seva finalitat” durant el referit termini de 5 anys.
  3. La informació continguda en la Plataforma, en general, no és constitutiva d’una oferta de venda per part de REFOODLUTION, sinó una invitació a l’Usuari per a fer ús dels serveis oferts per la Plataforma i adquirir, en el seu cas, Serveis.

No existirà cap contracte de compravenda entre REFOODLUTION i l’Usuari en relació amb cap Servei fins que l’Ordre de Compra hagi sigut expressament acceptada per REFOODLUTION, mitjançant l’enviament de la Confirmació de Compra i la factura. Per tant, es recorda que la formalització del contracte de compravenda entre REFOODLUTION i l’Usuari es produirà únicament quan REFOODLUTION enviï a l’Usuari la Confirmació de Compra i la factura.

En cas que l’Ordre de Compra no sigui acceptada per REFOODLUTION, i s’hagués carregat algun import a l’Usuari, aquest li serà immediatament reintegrat en la seva totalitat sense cap recàrrec.

Comunicacions

Tota comunicació entre l’Usuari i REFOODLUTION relativa a una Ordre de Compra determinada podrà realitzar-se, pel que fa a REFOODLUTION, pels mitjans de contacte indicats en l’apartat “La Plataforma i la seva finalitat”, i pel que fa als Usuaris, pels mitjans de comunicació que en el seu cas hagi indicat en activar el seu compte.

Reclamacions

L’Usuari podrà presentar les seves reclamacions a REFOODLUTION pels mitjans de contacte indicats en l’apartat “La Plataforma i la seva finalitat”. Així mateix, L’Usuari podrà presentar les seves reclamacions a la Unitat de Comerç i Consum del Govern d’Andorra mitjançant el formulari que trobarà en aquest link:

http://www.comerc.ad/images/stories/PDFs/reclamacio_consum.pdfhttp://www.comerc.ad/images/stories/PDFs/reclamacio_consum.pdf.

Dit formulari haurà de presentar-se presencialment a l’edifici del Prat del Rull situat al Camí de la Grau, 4a planta, AD500 Andorra la Vella.

Responsabilitat

Llevat que es disposi expressament el contrari en la legislació vigent en cada moment que resulti d’aplicació, la responsabilitat en relació amb qualsevol Servei adquirit a la Plataforma es limitarà al preu de compra del referit producte, i en cap cas REFOODLUTION respondrà pels eventuals danys indirectes causats a l’Usuari, ni del lucre cessant.

Tanmateix, queden garantits tots els drets que la legislació andorrana vigent garanteixi als consumidors.

Sense perjudici de l’anterior, en cas que REFOODLUTION eventualment intervingui en tant que intermediària en la venda de Serveis de titularitat d’altres proveïdors, qualsevol reclamació relativa a aquests Serveis haurà de ser adreçada al tercer proveïdor que s’escaigui.

Força major

En casos de força major, REFOODLUTION no serà responsable dels danys o perjudicis derivats de l’incompliment dels Termes i Condicions, i especialment, del retard en l’entrega d’un Servei.

Les causes de força major inclouen, entre d’altres, qualsevol acte o esdeveniment, fora del control raonable de REFOODLUTION, dels eventuals tercers proveïdors de productes o serveis mitjançant la Plataforma i/o dels Usuaris, incloent a títol enunciatiu i no limitatiu, les aturades generals o sectorials que afectin a l’entrega dels productes o serveis, incendis o robatoris a les instal·lacions de REFOODLUTION i/o dels tercers proveïdors que afectin als Serveis, desordres polítics, econòmics, situacions d’emergència sanitària, epidèmies i pandèmies, o altres situacions d’inestabilitat que afectin a la seguretat i la impossibilitat de respectar els Termes i Condicions.

NEWSLETTERS

En cas de ser un usuari registrat, si accedeix al seu perfil, pot disposar d’un apartat anomenat “Subscripcions a Newsletters” que li permet gestionar la seva  alta o baixa en llistes de distribució d’informació comercial relacionada amb els Serveis. En donar-se d’alta a les Newsletters l’Usuari atorga el seu consentiment expressament per a l’enviament d’aquesta informació comercial.

DRET D’EXCLUSIÓ

REFOODLUTION es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés a la Plataforma i als Serveis als Usuaris que incompleixin els Termes i Condicions. Aquesta facultat d’ REFOODLUTION és sense dret a cap indemnització per danys i perjudicis per part dels Usuaris i sense perjudici de les eventuals accions legals que REFOODLUTION pugui iniciar en contra d’aquests.

RESPONSABILITAT

Responsabilitat dels Usuaris

Els usuaris utilitzaran la Plataforma i els Serveis que aquesta ofereix sota la seva sencera i única responsabilitat.

Tots els dispositius i sistemes operatius, entre d’altres mitjans tecnològics, que els Usuaris utilitzin per a accedir a la Plataforma i als Serveis, són la seva exclusiva responsabilitat. Per tant, és responsabilitat dels Usuaris prendre totes les mesures adequades i necessàries per protegir els seus propis dispositius, sistemes operatius i similars de, entre d’altres, la contaminació per eventuals virus.

Responsabilitat de REFOODLUTION

REFOODLUTION no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de:

– La indisponiblitat de la Plataforma i/o dels Serveis per motius tècnics, de seguretat, de control, d’actualitzacions o de manteniment, o per errades degudes a servidors o a tercers intermediaris o proveïdors.

– Programes informàtics, virus o altres elements que s’escapin del seu control.

– Informació, dades i/o altres continguts que es mostrin en la Plataforma i hagin estat facilitats a REFOODLUTION per tercers. Així mateix, l’Usuari reconeix i accepta que REFOODLUTION no és responsable de la manca de qualitat, fiabilitat, exactitud i veracitat de la informació, dades i/o altres continguts facilitats per tercers, ni de la manca de qualitat i/o manca de conformitat i/o no subministrament de Serveis i/o conflictes amb la garantia dels Serveis facilitats per aquests eventuals tercer; en aquests supòsits, REFOODLUTION no és responsable en cap cas, inclòs el cas en que aquesta dugui a terme la venda en tant que intermediària de Serveis de tercers, segons ja s’ha indicat en el subapartat de “responsabilitat inclòs en l’apartat “Servei d’adquisició de serveis a REFOODLUTION”.

Així mateix, la Plataforma pot incloure dispositius tècnics d’enllaços, directoris o fins i tot instruments de recerca que permetin als Usuaris accedir a altres llocs web (d’ara endavant, conjuntament “Llocs Enllaçats” i individualment “Lloc Enllaçat”), com ara llocs web de tercers. L’Usuari reconeix i accepta que l’accés als Llocs Enllaçats serà sota el seu exclusiu risc i responsabilitat i exonera a REFOODLUTION de qualsevol responsabilitat sobre, entre d’altres, eventuals vulneracions de drets o posicions jurídiques de tercers, la disponibilitat tècnica dels lloc web enllaçats, la qualitat, fiabilitat, exactitud i veracitat de la informació, dades i altres continguts facilitats en aquests, i la qualitat i/o eventual manca de conformitat i/o no subministrament i/o garantia dels eventuals productes o serveis adquirits mitjançant aquests. Al respecte, si l’Usuari considera que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, i/o que ofereix informació i/o productes o serveis sense les suficients garanties, pot comunicar-ho a REFOODLUTION per a que aquesta pugui valorar i analitzar el supòsit de què es tracti, sense que cap d’aquestes comunicacions comporti per a REFOODLUTION l’obligació de retirar el dit enllaç.

REFOODLUTION pot, temporal o definitivament, interrompre l’accés a la Plataforma i als Serveis en cas que aquesta no pugui o simplement no vulgui seguir explotant la Plataforma; en aquests casos, l’accés dels Usuaris es cancel·larà de manera immediata sense que aquests puguin requerir cap tipus de responsabilitat a REFOODLUTION.

Així mateix, REFOODLUTION es reserva el dret, en qualsevol moment i sense previ avís als usuaris, de modificar qualsevol dada, informació o altre contingut a la Plataforma, en actualitzar o corregir errors o inexactituds, així com d’actualitzar l’aplicació web i dur a termes tasques relatives al manteniment d’aquesta.

Sempre i quan no contradigui l’establert per la legislació aplicable, en cas que, malgrat l’anterior limitació de responsabilitat, REFOODLUTION fos eventualment considerada responsable per danys i perjudicis, la responsabilitat d’ REFOODLUTION es limitarà a danys i perjudicis certs, reals i concrets.

En casos de força major, REFOODLUTION no és responsable dels danys o perjudicis derivats de l’incompliment dels Termes i Condicions. Les causes de força major inclouen, entre d’altres, qualsevol acte o esdeveniment, fora del control raonable d’ REFOODLUTION, o dels eventuals tercers proveïdors de productes o serveis i/o dels Usuaris, incloent a títol enunciatiu i no limitatiu, les aturades generals o sectorials que afectin a l’entrega dels Serveis, incendis o robatoris a les instal·lacions d’ REFOODLUTION i/o dels tercers proveïdors que afectin als Serveis, desordres polítics, econòmics, situacions d’emergència sanitària, epidèmies i pandèmies, o altres situacions d’inestabilitat que afectin a la seguretat i la impossibilitat de respectar els Termes i Condicions.

En tot cas, REFOODLUTION no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment dels Termes i Condicions per part dels Usuaris.

CESSIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS PER PART DE REFOODLUTION

L’Usuari accepta que REFOODLUTION pugui cedir o transferir de qualsevol forma tots o part dels seus drets i obligacions en relació amb l’operació de la Plataforma, inclosos els seus drets i obligacions enfront els Usuaris, a qualsevol entitat susceptible de poder dur a terme aquesta operació.

En tal cas, el cessionari substituirà a REFOODLUTION i aquesta última quedarà alliberada de totes les seves obligacions amb l’Usuari a partir de la data de la cessió; així, l’Usuari accepta que, de produir-se aquest supòsits, el cessionari es convertirà en el seu proveïdor de la Plataforma a comptar de la referida data.

NUL·LITAT PARCIAL

Si alguna disposició inclosa en els Termes i Condicions fos declarada nul·la i sense efecte per resolució ferma dictada per una autoritat competent, la resta de disposicions romandran en vigor, sense que quedin afectades per la dita declaració de nul·litat.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Els Termes i Condicions es regiran per la legislació andorrana.

Els Usuaris es sotmeten a la jurisdicció de l’ordre civil andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

L’anterior és sense perjudici que, per raó de la condició de consumidor d’un Usuari, per imperatiu legal pugui ser aplicable una altra legislació i/o jurisdicció.

Darrera actualització: 6 d’agost del 2022